TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    
TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue
ročník VIII., číslo 1 - 2, apríl - jún 2003
Vitajte

...prvá                         internetová divadelná revue...
|späť | teoretické / historické články | recenzie | rozhovory |
| profily / portréty | knižné recenzie | besedy | festivaly / prehliadky |
| reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | NetHovory | SCENA.CZ |
RECENZIE

E-Mail : info@rmd.sk  

SEZÓNA 2002/2003 V OPERE SND
V ZNAMENÍ DRAMATURGICKÝCH
KOMPROMISOV

MILOSLAV BLAHYNKA


Arnold Schönberg: OČAKÁVANIE (monodráma v jednom dejstve) a Giacomo Puccini: PLÁŠŤ (opera v jednom dejstve)

* Hudobné naštudovanie Peter Feranec * Dirigenti Peter Feranec, Dušan Štefánek * Réžia Anton Nekovar * Scéna a kostýmy Jozef Haščák * Zbojmajster Koloman Kovács * Účinkujú v Očakávaní: Nao Higano / Karin Varkondová *  Účinkujú v Plášti: Richard Haan / Sergej Tolstov, Ľubica Rybárska / Božena Ferancová, Ivan Choupenitch / Gurgen Ovsepian, Mikuláš Doboš / Juraj Peter,  Denisa Hamarová / Ida Kirilová, Jozef Ábel / Ján Babjak, Peter Oswald / Ivan Ožvát, Jana Valášková / Petra Nôtová * Premiéra 4. a 5. 10. 2002

UmbertoGiordano: ANDRÉ CHÉNIER* Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr * Dirigenti Rastislav Štúr, Martin Mázik, Pavol Selecký * Réžia Guy Montavon * Scéna Hank Irwin Kittel * Kostýmy Ľudmila Várossová * Zbormajsterka Naďa Raková * Účinkujú Peter Dvorský, Gurgen Ovsepian, Plamen Prokopiev, Simon Šomorjai, Martin Babjak, Ján Ďurčo, Sergej Tolstov, Iveta Matyášová, Ľubica Rybárska, Terézia Babjaková, Monika Fabiánová, Elena Holičková, Alžbeta Michálková, Ida Kirilová, Jitka Sapara-Fischerová, Gustáv Beláček, Martin Malachovský, Ján Galla, Juraj Peter a ďalší * Premiéra 18. 12. 2002

Gioacchino Rossini: POPOLUŠKA * Hudobné naštudovanie Dušan Štefánek * Dirigenti Dušan Štefánek, Martin Mázik * Réžia Jozef Bednárik * Scéna Vladimír Čáp * Kostýmy Ľudmila Várossová * Choreografia Šárka Ondrišová * Zbormajster Koloman Kovács * Účinkujú Otto Klein / János Ocsovai, Jolana Fogašová / Denisa Šlepkovská, Ján Ďurčo/ Pavol Remenár,  Peter Mikuláš /  Ladislav Neshyba,  Monika Fabiánová / Gabriela Hübnerová,  Gustáv Beláček / Ján Galla / Martin Malachovský * Premiéra 7. a 8. 3. 2003

Bedřich Smetana: HUBIČKA * Hudobné naštudovanie Peter Feranec * Dirigenti Peter Feranec, Martin Mázik * Réžia Pavol Smolík * Scéna Milan Ferenčík * Kostýmy Ľudmila Várossová * Zbormajster Naďa Raková * Účinkujú Klaudia Dernerová, Božena Ferancová, Eva Šeniglová, Jozef Kundlák, Ľudovít Ludha, Gustáv Beláček, Juraj Peter, Pavol Remenár, Zoltán Vongrey, Denisa Hamarová, Jitka Sapara-Fischerová, Mikuláš Doboš, Ladislav Neshyba, Jana Juríčková, Martina Masaryková * Premiéra 30. 5. 2003


Opera Slovenského národneho divadla vstúpila do sezóny 2002/2003 s novým riaditeľom. Dlhoročného umeleckého šéfa a riaditeľa Juraja Hrubanta vystriedal Marián Chudovský, operný režisér, ktorý v minulosti už raz funkciu šéfa tohto súboru (v sezóne 1988/1989) zastával. Podobne ako v minulosti operný súbor naštudoval aj v tejto sezóne štyri tituly. Prvým z nich bola dvojica: Schönbergova monodráma Očakávanie v kombinácii s Pucciniho Plášťom, druhým titulom bol Giordanov Andrea Chénier, tretím Rossiniho Popoluška a posledným Smetanova Hubička.


Dramaturgická kombinácia expresionistickej monodrámy Očakávanie, ktorá otvorila cestu opere 20. storočia a Plášťa, esencie čistého operného verizmu, nebola šťastná. (Už v 20. rokoch sa v SND objavili podobne bizarné kombinácie, napr. V studni a Sedliacka česť.) Obe opery majú iba literárnu, resp. námetovú spojitosť: tému smrti. Česko-rakúsky režisér Anton Nekovar sa pokúsil inscenačnými prostriedkami nesúlad medzi obomi titulmi premostiť, ale bez väčšieho úspechu. V obidvoch častiach večera zdôraznil podoby vzťahov medzi mužom a ženou. Vyjadril ich skupinou polonahých mužov, ktorí v Očakávaní symbolizovali určitú univerzálnu tendenciu v chápaní tohto diela, teda nielen ako „hudobný záznam traumatického šoku“ (Adorno), ale aj ako všeobecnejšie podobenstvo o nenaplnených očakávaniach. V realisticky koncipovanom Plášti však táto skupinka dvanástich do pasu obnažených mužov vyvolávala u publika rozpaky.

Hudobne obe diela naštudoval vtedajší šéfdirigent Peter Feranec. V Schönbergovi výstižne odkryl zložité štrukturálne súvislosti. Očakávanie pochopil ako komornú drámu, v ktorej symfonický interpretačný aparát vyjadruje najjemnejšie odtiene nálad, pocitov, túžob a sklamaní, a to nie masívnym, ale maximálne diferencovaným zvukom. V týchto intenciách stvárnila hlavnú rolu aj japonská speváčka Nao Higano, prvá predstaviteľka Schönbergovej hrdinky na Slovensku. O jej poňatí roly sa kritika vyjadrila s uznaním. Pre Plášť nemala Opera SND dostatočne vyzbrojených sólistov — a tak s výnimkou Ľubice Rybárskej (Georgetta) a hosťujúceho Richarda Haana (Michel) sa z javiska ozývali mnohé spevácky neadekvátne kreácie. Škoda, že dramaturgia nespojila Očakávanie s niektorou jednodejstvovou operou z tvorby 20. storočia. Absencia súčasnej opery je dnes v SND evidentná. Ani jedna operná scéna podobného významu v okolitých štátoch neignoruje operu 20. storočia. V zaradení Očakávania možno vidieť aj kus dramaturgického alibizmu. Namiesto celovečernej opery, v ktorej vystupuje 8 — 15 spevákov tridsaťpäťminútová monodráma pre jednu sólistku. Nabudúce možno podobne náročný titul spoja so Straussovou operetkou, kvôli návštevnosti.

Žiaľ, ani pre nasledujúci titul - Andrea Chénier, opäť z dielne operného verizmu, nemala bratislavská operná scéna spevákov vybavených schopnosťou veristicky dramatického spevu. Dominovala zasa Rybárska (Madeleina) expresívnym nábojom aj prácou s farebnými hlasovými odtieňmi. Rozporuplne zobrazil hlavného hrdinu Peter Dvorský: na jednej strane intonačná približnosť, na druhej kus jasu vo vokálnom aj hereckom stvárnení.

Dirigent Rastislav Štúr sa vo svojom naštudovaní sústredil na vytvorenie citového, ba až sentimentálneho veristického oblúka, ale tam, kde sa k slovu dostáva dráma, orchester neprispieval k odkrytiu významov a skôr drámu suploval masívnym zvukom. Švajčiarsky režisér Guy Montavon zostal vo svojom výklade do určitej miery bezradne stať v akomsi neutrálnom bode, takže opera nemala ani silu a autenticitu vášní, ani polohu zaujímavej myšlienkovej aktualizácie. Principiálne treba vítať hosťovania zahraničných osobností v Opere SND — inscenátorov aj spevákov. Ambíciou Opery SND by malo byť hľadať umelecky silnejších a reprezentatívnejších hostí, pretože pluralita režijných prístupov by sa mala rozširovať.

Adrea Chénier zväčšil iba počet populárnych opier s cituplnými príbehmi, vrúcnou kantilénou a krásnymi sladkobôlnymi melódiami. Opera svoje obecentvo k tomuto repertoáru roky vedie. Dôsledkom je, že o to ťažšie sa jej potom presadzuje nielen akákoľvek novinka, ale aj celá sféra opery 20. storočia, vrátane domácej opernej tvorby.

Ľubica Rybárska (Maddalena) a Peter Dvorský (Andrea Chénier) 
Snímka SND

Popolušku a Hubičku dostali príležitosť režírovať domáci režiséri. Jozef Bednárik inscenoval Rossiniho rozprávku vo fitnes centre so stacionárnymi bicyklami a s telocvičným náradím. Popoluška a jej sestry sú tu v športovom oblečení, muži v akýchsi mušketierskych kostýmoch, celí v bielom. Rossiniho dielo dýchajúce mladistvou jednoduchosťou inscenačne oscilovalo medzi varieté, kabaretom a show. Postmoderné miešanie štýlov, ktoré vie v iných operách Bednárik využiť s úsmevným nadhľadom, sa zvrhlo na opulentné divadlo, v ktorom posolstvo opernej rozprávky o tom, že sa nemáme vysmievať tým, ktorí sú zdanlivo talentom, postavením či bohatstvom pod nami, vyznelo ako maxima dnešnej komerčnej doby: O všetkom rozhoduje moc, sex a peniaze -  a akýkoľvek iný, eticky dobrý prístup je len zdanlivý a krátkodobý.

Hudobné naštudovanie Dušana Štefánka bolo korektné, aj keď z hľadiska brilantnosti a rossiniovskej hudobnej elegancie mohol byť výkon ešte presvedčivejší. Zo spevákov mali mnohí s technikou virtuózneho belcantového spevu problémy. Jolana Fogašová ako Popoluška charakterom svojho hlasu inklinuje k dramatickejším postavám a pre Rossiniho náročné koloratúry a ich hudobný význam má určité výrazové limity. Hosťujúci maďarský tenorista, predstaviteľ Ramira, János Ocsovai, stvárnil hrdinu vokálne i herecky ako karikatúru. K ideálu rossiniovského pohyblivého tenoru má značne ďaleko a jeho falzetový tón nie je esteticky vyhovujúci. Popri tomto neprofesionálnom výkone sa zaskvel Ján Ďurčo (Dandini) v koloratúrnom barytónovom odbore ako zrelý interpret, ktorý rešpektuje autorov štýl a napĺňa ho veľkou kultúrou prejavu. Keby aj ostatné výkony vynikli podobnou úrovňou, mohla byť inscenácia aspoň hudobne štýlovo ucelená a hodnotná.

Smetanove a Rossiniho opery majú v dnešnom repertoári SND rovnaký osud. Dostávajú sa do neho iba komické z nich. Smetana, kedysi základný pilier repertoáru, bol celé posledné desaťročie zastúpený iba Predanou nevestou. Dramaturgia tento úzky výber až v sezóne 2002/2003 rozšírila o druhú najobľúbenejšiu Smetanovu operu - Hubičku.

Režisér Pavol Smolík sa pokúsil o jej aktualizáciu. Nepočínal si tak radikálne ako súčasní inscenátori Smetanových opier v pražskom Národnom divadle (Pitínskeho Dalibor, Průdkova Predaná nevesta, Pountneyho Čertova stena). Hubička sa odohráva na dedine, ktorá v „priebehu predohry“ vyhorela (filmová projekcia požiaru). O to citlivejšie sú potom vzťahy medzi postavami. Kostýmy Ľudmily Várossovej majú pracovný ráz. Všetko okrasne folklórne je odstránené. Opera sa začína pohľadom na hrob prvej Lukášovej manželky. Tá sa napokon v opere tematizuje ako zjavujúci sa prízrak, nie azda iba vo výstupe nad kolískou (ako to býva niekedy zvykom v inscenáciách českých režisérov), ale v priebehu celého diela. Tento záhrobný moment však do určitej miery odvracia pozornosť od toho, že Smetanova hudba smeruje jednoznačne k životu, k láske, k psychológii partnerského vzťahu a jeho erotickým momentom. Spor o „hubičku“ treba dnes inscenačne chápať ako podobenstvo o predmanželskej intimite a o odlišnostiach v mužskom a ženskom zvádzaní. Inak sa môže zvrhnúť do triviality a banality. Režisér sa pokúsil spojiť pohľad na Hubičku ako „prostonárodnú operu“ i ako operu, ktorá má koncepčne charakter poukazujúci na ideál hudobnej drámy.

Brniansky dirigent Jaroslav Kyzlink operu naštudoval v rýchlych tempách (niekedy až príliš), so snahou o plastický výraz, väčšiu starostlivosť však mohol venovať správnej výslovnosti češtiny, intonačnej čistote vokálnych partov a štýlu smetanovskej vokálnej interpretácie. Úroveň naštudovania vokálnych partov i stvárnenia postáv naznačovali, že smetanovská tradícia, kedysi organická súčasť slovenskej opernej dramaturgie, je dnes takmer vyprázdnená. Jedinú po všetkých stránkach prijateľnú štýlovo smetanosvkú postavu vytvoril Vladimír Kubovčík (Paloucký). Jozef Kundlák (Lukáš) vynikol znamenitou výslovnosťou, profesionálnym výkonom, hoci postava z hľadiska dramatických nárokov prevyšuje jeho typ hlasu. Jeho alternant Michal Lehotský znehodnotil vokálny part Lukáša zbytočnými naturalizmami a takmer nezrozumiteľnou výslovnosťou. Klaudia Dernerová (Vendulka) mala taktiež problémy s výslovnosťou. Vendulku zobrazila ako mravne pevnú a odhodlanú mladú ženu, vokálne by jej však prospela väčšia koncentrácia na kvalitu vysokých tónov i na intonačnú presnosť. Jej alternantka Eva Šeniglová predviedla spevácky i herecky ucelený výkon, hoci charakter jej hlasu je skôr mozartovský než smetanovský. Interpretačné problémy mali i predstavitelia ďalších úloh, napr. Jana Juríčková, ktorá mladistvú Barče spievala príliš rozvibrovaným a zastretým tónom. O to sympatickejšie v tejto úlohe vyznel výkon debutujúcej Martiny Masarykovej.

Opera SND má po roku 1989 značne konzervatívnu dramaturgiu, niekoľko exkurzov mimo oblasť najpopulárnejších opier nemalo väčšinou úspech, ani v minulosti ani v tejto sezóne. Konzervatívna dramaturgia s málo pestrými a nedostatočne rozmanitými inscenačnými poetikami tvoria akoby spojené nádoby. Aj v obsadzovaní hlavných úloh nie vždy vedenie divadla rešpektuje hlasový a umelecký typ sólistu.

Opera SND z týchto hľadísk (dramaturgia, úroveň inscenačných poetík, adekvátnosť a kvalita sólistických výkonov) stojí pred nevyhnutnými zmenami a inováciami. Bez nich sa bude interval medzi touto umeleckou ustanovizňou a operami podobného typu, veľkosti a úrovne v zahraničí iba zväčšovať.

(Autor je hudobný vedec a operný kritik.)

 

 

 

 


Udeľovanie cien Kvet baletu a  svetová premiéra pôvodneho slovenského baletu
FENOMÉN  RASPUTIN

BARBARA  BRATHOVÁ

 


Ján Ďurovčík: RASPUTIN  * Hudba Henrich Leško* Choreografia a réžia Ján Ďurovčík * Scéna Boris Kudlička * Kostýmy Alexandra Grusková * Asistentka choreografa Marianna Paulíková * Baletný majster – korepetítor Igor Holováč * Hudobné naštudovanie Mário Košík * Dirigenti Mário Košík, Pavol Selecký * Hrá orchester SND pod vedením koncertného majstra Vladimíra Harvana * V alternáciách účinkujú H. Baluch / I. Holováč / J. Vasilenko, M. Holováč / D. Ďurec / M. Kováč, M. Blahuta / D. Slabý, V. Henschová / M. Mlejová / S. Peron, A. Gálová / K. Bittererová, Z. Kvassayová / V. Šimončíková, K. Káanová / B. Kubátová, N. Némethová / K. Popelárová, Z. Mokošová / K. Štefeková, Y. Kostiuk / F. Šulek * Premiéra 24. a 25. 1. 2003 na baletnej scéne SND


Január je pomerne studený mesiac na to, aby v ňom u nás rozkvitali kvety. Napriek tomu rozkvitajú – v historickej budove Slovenského národného divadla sa o to už osem rokov pričiňuje firma Philip Morris, ktorá najlepším slovenským baletným umelcom udeľuje cenu Kvet baletu. Za svoje výkony v roku 2002 ju získal dlhoročný sólista baletu Jurij Vasilenko. Talentom roka sa stal Andrej Kremz z Tanečného konzervatória Evy Jaczovej. Súčasťou slávnostného večera (24. 1. 2003) bola svetová premiéra pôvodného slovenského baletu RASPUTIN. Pozoruhodného diela choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka, v ktorom si hlavnú postavu zatancoval aj tohoročný držiteľ ceny Kvet baletu.


RASPUTIN ako legenda, Rasputin ako fenomén. Pre niekoho osobnosť, pre iného podlý tyran, zhýralec, falošný mních, šarlatán, možno mysteriózna bytosť, zvrhlík alebo liečiteľ. Akokoľvek, persóna v každom prípade hodná pozornosti, osoba, ktorá dráždila dejiny i dráždi súčasnosť tak ako všetko, čo je rozporuplné, kontroverzné či v istom zmysle záhadné. Pravda, alebo lož, skutočnosť alebo ilúzia.

Rasputin  sa stal  pre choreografa Jána Ďurovčíka predovšetkým veľkou a silnou témou.  Témou vlečúcou za sebou bremeno pozitívno-negatívnych zážitkov, balvan pocitov, silných a provokatívnych, rútiaci sa životmi okolo mužíka zo Sibíri – vskutku primitívneho, živočíšneho a  svojimi nadprirodzenými silami povýšeného takmer na boha.

Rasputin je muž, ktorého môžete milovať a nenávidieť zároveň, okázalý ľudomil i skrytý diktátor, rozkošník i tyran. Toľko nevyspytateľných polôh je v jeho povahe, že to stojí za analýzu. Hoci viac ako on stojí za pozornosť jeden mimoriadne vyprofilovaný fenomén – manipulácia a viera (až slepá), ktorá naviguje k činom okolie. Sila, ktorá nás ovláda, ktorej sa poddáme často nadšene, často dobrovoľne a sebazničujúco. Choreograf sa vo svojom tanečnom projekte zameriava skôr na zobrazenie dopadu Rasputinových konaní na iných a nie na neho samotného. 

 Rasputin je odporný muž, ale dokážete ho milovať a obdivovať rovnako ako ho dokážete nenávidieť. Je zosobnením rozporu, nepokoja, roztrieštenosti... Červ i nadčlovek zároveň.

  Režisér a choreograf v jednej osobe si prizval k spolupráci na tejto téme kvalitný tím, ktorý jeho myšlienku a choreografiu viac než adekvátne podporil. Hudba Henricha Leška ovládne javisko i hľadisko. Nesmierne výstižne vyjadruje pocity i nálady postáv, lyrické polohy striedajú temperamentné pasáže, ktoré vo vysokom tempe a gradácii vybuchujú, aby v zápätí klesli do odzbrojujúcej  melanchólie. Jej silu a krásu naviac umocnil dirigent Mário Košík svojim kreatívnym vstupom. Hudba kontruje výtvarnému prejavu scénografa Borisa Kudličku, ktorý vsadil na eleganciu, čistotu, symbolické vyjadrenia bez pátosu a zbytočných detailov. Jeho výtvarný prejav je mimoriadne skratkovitý.

Kudlička kompozične predeľuje priestor veľkorysými architektonickými prvkami, ktoré  však neoberajú scénu o vzdušnosť a významovú silu.  Raz  ho nimi otvára , inokedy zase - v menších prostrediach zdanlivo vymedzuje a uzatvára (spúšťa ľahké transparentné  drapérie – „opony“, presvetľuje výrezy – akési „izby“ či malé intímne prostredia vypichujúce práve  dôležité momenty deja, používa pôsobivé sviečky a kahance, ktorých plameň sa nesie takmer celým predstavením, všade prítomné zdvojené kríže, stĺpy deliace nielen priestor vizuálne, ale aj významovo - triedne rozdelenie spoločnosti....).  Jednoducho narába so scénou účelne, esteticky, znakovo atakujúco, ale nepodlieha lacnému efektu. 

Korektnou partnerkou scénografa je kostýmová výtvarníčka Alexandra Grusková, ktorá  vystihla všetky podstatné nuansy „dobového“ odevu (detaily naznačujú obdobie) , hoci kostými zosúčasnila, aby neprekážali v rozlete pohybu. Vo farebnej škále, ktorú použila, prevládajú monochrómne tóny – biela, čierna, šedá a len tam, kde je nutné podčiarknuť honor vysokej šľachty, siahla po pastelových tónoch  (tyrkys, losos, ružová, zlatá...) alebo hlboko po bordovej na umocnenie dôstojnosti Cárovnej a jej výrazné odlíšenie od ostatných princezien.  

Svetlo je fenomén, ktorý dodáva  výjavom atmosféru  - aj s ním sa v inscenácii narába logicky, šetrne a významovo. Napríklad ostré biele kužely „vypichujú“ dominantné momenty.  Červená, ktorá zalieva miestami  scénu, je výrazne zlovestná.  A svetlom sa vytvárajú aj z tmy vystupujúce už spomínané „prostredia v prostredí“ – červené, zelené, biele... Akési „pictures in picture“ – obrazy v obraze.

Do tohto bravúrne zvládnutého prostredia  výtvarníkmi je osadená Ďurovčíkova choreografia vychádzajúca tentoraz z tanečnej klasiky a ústiaca do jej modernej pohybovej alternatívy iba jemne šmrncnutej folklórom vyjadrujúcim rusky naturel. Zborové scény plné temperamentu, adekvátne a zámerne organizovaného chaosu, striedajú poetické sóla Rasputina alebo jeho duetá s Cárovnou Alexandrou. Majú nielen raz lyrický , inokedy dramatický náboj, ale predovšetkým  dômyselne a citovo vykonštruvané krokové variácie, veľkorysé graciózne gestá, plynulé tanečné prechody. Opäť sa objavia sprievodné a pre choreografa typické prvky – dupot, potlesk, výkriky, stručný verbálny komentár či akustický pocitový prejav interpretov, ako aj mierne humorné vstupy odľahčujúce a kontrastujúce s dramatickými, miestami až teatrálne okázalými pasážami.  V porovnaní s inými Ďurovčíkovými projektami  (a beriem do úvahy tie porovnateľné, žánrovo a typovo príbuzné), ktoré chcú neraz efektom a atakom  diváka šokovať, Rasputin je umiernenejší, možno neprovokuje ani tak choreografickou skladbou, ako spracovaním témy. Preto je  potešiteľné a pozitívne, že téma bola pre režiséra a choreografa natoľko silná a primárna, že tanec nechal plynúť v jej intenciách, akoby zo samotnej témy prirodzene vychádzal. Nesnažil sa ho povýšiť na dominantnú zložku, nech ide akokoľvek o tanec a nech je akokoľvek TANEC jeho  základným vyjadrovacím prostriedkom (sme predsa v balete). Je vskutku príjemný poznatok, že v Rasputinovi  má všetko svoju mieru (na rozdiel od neho samotného), jednotlivé prvky sa navzájom podporujú, jeden druhý nepotláča, čo žiaľ, nie je vždy tak samozrejmý jav. Táto rovnováha zložiek a prvkov robí dielo komplexným, vyváženým, a preto aj hodnotným.

Aby však choreografia zodpovedne vyznela, je nevyhnutné jej interpretačné prevedenie, ktoré ju môže povýšiť alebo potlačiť, podľa kvality a majstrovskej bravúry protagonistov.  Tých si choreograf tiež vyberal dôsledne, akoby nechcel nechať nič na náhodu. Veď prečo by aj mal?! A tak obsadil do hlavných postáv skúsených tanečníkov - sólistov baletu SND, ku ktorým priradil mladú generáciu plnú dravosti, temperamentu, so značnou dávkou exhibicionizmu a zdravej ambicióznosti. Ich spojením sa mu podarilo vytvoriť tandem, ktorý chce a stíha. Tandem, ktorý je zodpovedný, profesionálny i motivovaný, hoci len miestnou hviezdnou slávou.

Čerstvý držiteľ ceny Kvet baletu Jurij Vasilenko je Rasputinom, ktorý zodpovedne gesticky rozohrá všetky tanečné polohy. Vedomý si svojich fyzických dispozícii kladie dôraz na paže a v kontraste s malým cárovičom Alexejom pôsobí ako jeho dôverný patrón a ochranca. Jeho výraz je viac dôstojný a strohý, než srdečný. Herecky mu viac sedí rola zvrhlíka, zhýralca, zvodcu žien, ich obľúbenca, pijana, živočíšneho milenca, ktorý každú  intímnu chvíľku verejne „rozfofruje“. Trochu plošný a menej presvedčivý je pri dramatickom stvárnení temných stránok Rasputinovej povahy. V každom prípade sa však vkladá do role tak, akoby  nás chcel presvedčiť, že cenu si zaslúži, hoci mu nebola udelená za za túto postavu.  

V alternácii stvárňuje Rasputina Igor Holováč. Jeho tanečné kreácie sú viac než ladné, noblesné a prežité.  Holováč mäkkými a nekompromisne gracióznymi gestami utancuje čokoľvek, na malej ploche „objíme“ celý prietor. Jeho Rasputin - zvrhlík je  rozkošník, zvrhlo-hravý, možno i arogantný, ale aj mierne humorný.

Do rolí malých Rasputinov Ďurovčík obsadil žiakov Tanečného konzervatória  E. Jaczovej -  M. Holováča a M. Kováča. Obaja, jeden možno viac,  druhý menej, svoju úlohu hrdinsky  zvládli. Cár Nikolaj II.  v podaní  Dušana Slabého je akousi figúrkou, ktorá funguje popri dominantnej Cárovnej. Hoci túto jeho interpretáciu nemožno celkom zamietnuť, treba povedať, že výrazovo tým posunul postavu do individuálne v ústraní trpiaceho otca a manžela. Výraznejšie sa neprejaví a pôsobí skôr dojmom rezignovaného slabocha. To umocňuje zrejme aj evidentná tanečná „nadvláda“ Sandry Peronovej, ktorá podčiarkuje  pýchu a hrdosť  cárovnej Alexandry. Peronovej cárovná je žena ambiciózna, tvrdá, pevná aj napriek žiaľu a utrpeniu v pozícii matky. Martin Blahuta  v roli cára Nikolaja pozitívne prekvapil tanečným prejavom, dôstojným výrazom i hereckým zvládnutím jednotlivých citových polôh - nielen utrpenia nad chorým synom, ale aj rozporuplného rozpoloženia vo vzťahu k manželke, Rasputinovi a k ľudu pri odchode do vojny. Bol plnohodnotným kamienkom v mozaike celého tanečného diela.  Kontrujúcou partnerkou mu bola Veronika Henschová ako elegantná, krehká, zraniteľná matka, zodpovedne milujúca manželka i oddaná a vďačná obdivovateľka Rasputina. Jej tanečné a herecké prevedenie tejto postavy bolo nesmierne spontánne, prirodzené a významovo vyprofilované.

Pestúnka Z. Mokošovej aj  K. Štefekovej naplnila predstavy o charaktere postavy, hoci v Mokošovej interpretácii pôsobí menej prirodzene. Princezné, kňažné, grófky, kniežatá, dôstojníci, bojari, ľud, dámy, mužíci i vojaci vyprovokovaní Ďurovčíkovým nasadením a dôslednosťou podali výkony plné dravosti, v  ktorých nechýbal zmysel pre filigránsky vtip reprezentovaný drobnými gestickými nuansami so zámerne okázalou mimikou.

Choreograf si v „pikantných“ scénach napríklad neodpustil časté  vrtenie zadkami rozšafných Rasputinových mileniek (vskutku chutné, ženské a dráždivé). 

Ďurovčíkov Rasputin  má dve dejstvá rozdelené do niekoľkých obrazov či fragmentov z jeho života.  Balet sa začína nedokončeným koncom, načrtáva, ale do dôsledkov neprezrádza, necháva divákov vo zvedavosti a napätí.

REMINISCENCIA – smrť Rasputina - symbol viery, dvojitý kríž, krížom pretína spustenú plochu po celom priestore scény, presvitá iba svetlo a z neho vystupuje priotrávený Rasputin, ktorý sa túži rozlúčiť s cárovičom Alexejom. Rasputin zomiera. Kde klesne jeho telo pri kríži, tam sa objaví mladý Rasputin, ktorý začína „rozprávať“  (pretancovávať) svoj kuriózny príbeh.

MALÝ RASPUTIN - Ocitáme sa na Sibíri v dedinskej  krčme, v ktorej sa zabávajú bojari a mužíci. Malý Rasputin „veštiaci“ miestnym bojarom zamieňa svoju nadprirodzenú schopnosť za detské filigránstvo. Vznikne z toho šarvátka. Scéna je plná tempa, herectva i zámerne teatrálnych gest. Malý chlapec z nej však ďakujúc bohu so zrkadlom v ruke vybŕdne ako víťaz a opäť sa vracia k „svojmu“ krížu, ktorý sa ako symbol jeho viery nesie celým projektom. Teraz sa jeho obrys odráža v zrkadle, ktoré Rasputin zviera v náručí.

HOSANA: Rasputin – už ako muž  sa stretáva v chráme s kňazom. Zhypnotizuje ho a presvedčí, že práve on je spasiteľ. Pritom sa mu podarí zmanipulovať aj dav. Scéna sa opäť odohrá na malom drevenom pódiu ako v predchádzajúcom obraze. Tentoraz sa však z neho  vyklopí stéla, respektíve štylizovaný oltár s výrezom kríža, ktorý  sa pomocou svetla zmnožuje a vyvolá dojem svojej všadeprítomnosti.

U CÁRA -  javisko je diagonálne preťaté naklonenou rovinou, ktorá sa  slúži ako monštruózna posteľ chorého cároviča,  ale aj akýsi jeho „most“ s Rasputinom  a možno tiež náhrobný panel s množstvom sviečok.  Po nej ako po imaginárnej ceste sa uberá Rasputin do cárovičovho sna i mysle. Situácii dodáva dramatičnosť sýte červené nasvietenie. Rasputin ako jediný „spasiteľ“ a liečiteľ...  Nadprirodzenou silou cároviča vylieči, zoslabnutý odchádza a rodina umorená žialom a nárekmi zaspáva.

 VYLIEČENIE - SPLYNUTIE - Cez myšlienky sa Rasputin  vracia k cárovičovi, zostupuje po naklonenej rovine v bielom rubáši k nemu, akoby symbolicky zostupoval boh, berie ho do náručia a „učí“ znova chodiť. Ich tanečné kroky sa zosúladia a prebúdzajúca sa cárovná už vidí iba svojho syna na nohách ako opäť zapaľuje sviečku v symbole rodiny, ktorá medzičasom v takmer beznádeji zhasla. Ale to už Rasputin nie je prítomný, odišiel opäť do „výšin“, aby sa však o to evidentnejšie a živočíšnejšie vrátil.

RASPUTIN – MUŽ  si to „rozdáva“ v spoločnosti jednoduchých žien. Je oplzlý, ožratý, prízemný a obklopený polonahými telami nadržaných samíc. Tu je priestor na zobrazenie jeho protirečení v charaktere – na jednej strane ho akási magická liečiteľská sila, s ktorou  pomôže mladému cárovičovi,  povyšuje nad ostatných smrteľníkov, na druhej strane ho sila libida a zhýralosti sťahuje do horúceho podsvetia pudov, slastnej rozkoše a arogantnej skazenosti.

DUET S CÁROVNOU – odohrá sa na už použitom spomínanom pódiu, cárovná Alexandra je vo výrazných bordových šatách. Cárovná ďakuje Rasputinovi za vyliečenie syna, on ju viní z panovačnosti, ktorá má za následok trest na deťoch  a ľude. Duet je nabitý rozpornými pocitmi - vďaka, výčitky, bôľ, neskrotná pýcha, ale aj nádej. 

BÁL - prostredie sa mení. Do konfrontácie vstupuje šľachtický dvor. Hoci Rasputinovo správanie sa vyvoláva v spoločnosti rozpor, ako magnet priťahuje jeho osoba  a fascinuje šľachtičky, ktorú sú možno oveľa skazenejšie než  jednoduché ženy. Rasputin lavíruje medzi dvomi svetmi. Lesk šľachtického sveta  ho priťahuje viac ako závan pachu bytia zúboženého ruského ľudu. Tieto dva svety od seba vizuálne oddeľujú veľké stĺpy,  ktoré sa postupne dvíhajú a stierajú medzi nimi rozdiely. Lebo  tieto svety,  či chcú alebo nie, spolu súvisia, ovplyvňujú sa a prelínajú.  Rasputin teraz hýri na šľachtickom dvore. Rozkokošené šľachtičné sú  pre neho ľahkým sústom, korisťou na ukájanie jeho telesných chúťok.

SPOJITOSŤ - Rasputin  ako oddaný priateľ a  patrón úprimného a čistého cároviča Alexeja ho zasväcuje  do modlitieb, hoci  mimo jeho prítomnosti nevie odolať alkoholu a ženám. Jeho správanie je bez zábran a kontroly.

ZVRHLÍK II -  V exkluzívnej kaviarni s tapetovými stenami, intímnym svetlom a štylizovanými bizarnými lustrami to opitý Rasputin „roztočí“a  podarí sa mu všetkých uraziť, aby sa na záver pred užasnutou spoločnosťou v temperamentnom geste primitívne obnažil a exhibicionisticky prezentoval svoju „pýchu“, ktorou  (alebo ktorá ním?) „vládne“.

VOJNA -  Šľachta dosiahne vyhostenie Rasputina z dvora, hoci cárovič jeho odchodu bráni.  Rasputin vyriekne veštbu. Mladý cárovič opäť chorie a v „červenej“ izbe v pozadí scény bezvládne klesá. Vonku zatiaľ zúri vojna.

NÁVRAT - jemný závoj opticky predelí dva svety, svet chorého cároviča na pozadí zdrvujúcej a tragickej vojny. Cárovná opakovane hľadá pre svojho syna pomoc u Rasputina. Na jej závoji sa objaví kužeľ svetla - v ňom natiahnutou a vzopnutou dlaňou Rasputin lieči na diaľku Alexeja. Vo svetle sa symbolicky dotknú dlane cárovnej a Rasputina, akoby silu prenášal do „chorej“ rodiny. Tento moment je vizuálne efektný a emotívne mimoriadne silný. Rasputina znova povolajú do paláca, cár odchádza do vojny, symbolicky odovzdáva svoje sako Raputinovi, ktorý „nastúpi“ na jeho miesto, ako „otec“ a ochranca cárskej rodiny. OVLÁDANIE -  Rasputin vplýva na rozhodnutia cárovnej, pod ktorých vplyvom sa valí na Rus des, hrôza, bieda,tragédia, nepokoj a revolta. Cárovná si postupne uvedomuje, že slepo, ako mnohí iní, verila Rasputinovi. Vytrháva mu sako svojho mažela-cára, akoby pochopila, že Rasputinovi nepatrí.

TUŠENIE -  Rasputin už tuší, vidiac okolo seba iba bolesť a utrpenie spôsobené jeho vinou, že zázračná moc daná od boha mu uniká a začína chápať, že ak zomrie bodnutý symbolom cárskeho rodu, zomrie aj celá cárska rodina.

SMRŤ RASPUTINA -  Hoci Rasputin zakusne do otrávených koláčov (výrez v pozadí scény v ľavom hornom rohu javiska nasvietený na zeleno – zelená symbolom jedu?), odoláva smrti. Ocitá sa, ako na začiatku, na rovnakom mieste, ale už je to konkrétnejšie a evidentne je prítomná celá Rus. S jeho blížiacou sa smrťou blíži sa aj smrť cárskej rodiny. Oči detí a rodičov symbolicky prikrývajú ich sudcovia, navliekajú im „kabáty smrti“, deti kričia a volajú v zúfalstve svoju matku – scéna silná, možno až priveľmi psychicky a citovo diváka vydierajúca.  Jednou zo sudkýň je i celý život cárskej rodine verná pestúnka. Veď ona je tiež osudovo spätá s osudmi ľudu. Studené svetlo, neosobné trámy v pozadí a ticho padajúci sneh zvýrazňuje scénu hrôzy na tušenom „popravisku“ .

SMRŤ RODINY -  Priestor (raz červený, zelený a teraz biely) je popraviskom cárskej rodiny. Po bielych stenách steká  krv z tiel prederavených śprškou nábojov. Dav je už teraz všadeprítomný. Rasputin sa symbolicky opäť vynára, aby odniesol mŕtveho cároviča, s ktorým je citovo spätý, na indiferentné (nikdy nenájdené) miesto. Dvojité kríže  kŕčovito a prosto  trčia v popredí, horia sviečky a na horizonte stojí zúbožený ľud, do ktorého radu sa ticho včlení akýsi Rasputinov duch. Padá „opona“ s krížom – tá istá ako na začiatku, iba biele „duchovné“ svetlo sa zmenilo na ohnivo červené – dôrazné, krvavé, nekompromisne prítomné a fatálne.

 

Ďurovčíkov Rasputin je plný symbolov. Má myšlienkovú hĺbku, svoju vlastnú filozofiu, náboj  utrpenia, smútku, množstvo dramatických zvratov, dych i vôňu rozkoše a závan magickej záhady. Je to dielo výsostne výtvarné, hudobne rezonujúce a bez zaváhania odtancované. Projekt, ktorému vládne myšlienka a nie komerčný efekt. Svojim výrazom a opodstatnením má svoje jednoznačné miesto na scéne Baletu SND. A ešte čosi sa žiada dodať na záver: Ďurovčík ako choreograf  tentoraz neprekvapil nejak zvlášť novým tanečným ponímaním (napokon má svoj vlastný overený štýl) stvárňovaného námetu. Nešokoval divákov. Divákov do šoku priviedol Rasputin. A mám pocit, že práve o neho ako o téme autorovi išlo.

(Autorka je hudobná teoretička a operná kritička. Text v skrátenej verzii publikovala v Tanečných listech  03/2003 .)

 

 


Poznámky k trom ostatným premiéram  v prešovskom Divadle A. Duchnoviča

ORIGINÁLNE A AMBICIÓZNE PROJEKTY

PETER KÁŠA

 


Karol Horák: ADOLF  IVANOVIČ DOBRIJANSKIJ (Na nebi zornička, nad hlavou štang)  * Réžia Matúš Oľha a. h. * Scéna Štefan Hudák a. h. Kostýmy Katarína Oľhová a. h. *  Hudba Norbert Bodnár a. h. * Asistent réžie Sergej Hudák * Hrajú Evgen Libezňuk, Ľudmila Lukačíková, Svetlana Škovranová, Daniela Rusínková, Jozef Pantlikář, Ľubomír Mindoš, Jozef Tkáč, Marián Marko, Ivan Stropnický, Alexander Kučerenko, Igor Latta, Sergej Hudák, Vasiľ Rusiňák, Vladimíra Brehová, Zuzana Haľamová, Jaroslava Sabolová – Sisáková, Tatiana Kučerenková * Premiéra 31. 5. a 5. 6. 2003

Vasil Turok: PRINCOVE HALUŠKY alebo UHORSKÝ SIMPLICISSIMUS  * Réžia Matúš Oľha a. h. * Scéna Jozef Ciller a. h. * Kostýmy Mária Cillerová a. h. * Hudba Róbert Mankovecký * Asistent réžie Sergej Hudák * Hrajú Vasiľ Rusiňák, Evgen Libezňuk, I. Latta, Jozef Tkáč, Ľudmila Lukačíková, Jaroslava Sisáková, Zuzana Haľamová, Jozef Pantlikář, Ľubomír Mindoš, Alexander Kučerenko, Svetlana Škovranová, Sergej Hudák, Ivan Stropnický * Premiéra 26. a 30. 10. 2002 

Miloš Karásek: PERÓN (Hľadanie identity v 18 fragmentoch) * Preklad a dramaturgia Vasil Turok *  Hudba Michal Kořan a. h. * Réžia a výprava Miloš Karásek * Hrajú Jozef Tkáč, Vasiľ Rusiňák, Evgen Libezňuk, Ľuboš Mindoš, Marián Marko, Svetlana Škovranová, Ľudmia Lukačíková, Sergej Hudák, Michal Hudák, František Javorský a. h. * Premiéra 29. 3. a 3. 4. 2003


Prešovské  Divadlo Alexandra  Duchnoviča je jediným rusínskym profesionálnym divadlom na svete a jednou z posledných profesionálnych scén na Slovensku, ktorá celkom úspešne odoláva komerčnému tlaku a bulvárno–muzikálovým pokušeniam. Obdivuhodné je však aj to, že napriek zložitým materiálnym a priestorovým podmienkam neupadá divadlo do letargie, beznádeje a umeleckej plytkosti. Dostatočne kvalitný a stabilizovaný  je nielen  herecký súbor, ale pevne stojí aj latka umeleckej náročnosti a originality, vysoko posunutá ešte v polovici 80. rokov  takými osobnosťami  ako J. Pražmári, B. Uhlár či  V. Kozmenko – Delinde.


 

    V ostatnom čase sa v divadle najviac prezentujú  dvaja hosťujúci režiséri -  Matúš Oľha a Rastislav Ballek, ktorí  spolu s dramaturgom, prekladateľom a „duchovným otcom“ divadla Vasilom Turokom neustále prekvapujú divákov i kritikov nielen novými a originálnymi predstaveniami, ale  aj ambicióznymi projektmi ( naposledy, 4 – 8. 6. 2003, to bol prvý ročník KARPAT FESTu za účasti slovenských divadiel – Divadlo Stoka a Divadlo Astorka-Korzo ´90  a súborov z Poľska, Českej republiky a Juhoslávie), ktoré ozvláštňujú divadelný život nielen v regióne, ale aj v zahraničí. Pozornosť si zaslúžia aj tri ostatné premiéry Divadla Alexandra Duchnoviča zo sezóny 2002/2003. 

 

Zornička na nebi, nad hlavou štrang

 

S týmto podtitulom uviedlo divadlo  životopisnú hru Karola Horáka  ( premiéra 31. 5. 2003, réžia M. Oľha a. h.) o rusínskom národnom buditeľovi A. I. Dobrianskom, ktorá tematicky  zapadá do cyklu  autorových drám o dilematických osudoch slovenských vzdelancov a národovcov ( J. Záborský, Ľ. Štúr, J. Kráľ, S. B. Hroboň … ). Všetci títo intelektuáli symbolizujú „bezmocnosť i silu slabých“, jedincov plných viery a nádeje, ktorým sa však „slobodomyseľné krídla“ až  nečakane rýchlo zlomili  vo víre rafinovanej a cynickej peštianskej a viedenskej vysokej politiky. V dráme K. Horák opäť formuluje naliehavé otázky:  Kto sme a kam kráčame?  Za čo sme bojovali a čo sme dosiahli? Malo to vôbec zmysel? Aj tentokrát  Horák formuluje tieto otázky diskurzívne a vo viacerých rovinách.  Objavuje sa tu úprimná túžba hrdinu (národovca) horlivo a zanietene hovoriť v mene rodiaceho sa národa (tentokrát rusínskeho) a zároveň brániť „nevinné spoločenstvo“ pred aroganciou štátnej moci. Ide  tu však aj o bytostne ľudský a individuálny obraz intelektuálneho syzifovského boja a následnej (často tragickej) rezignácie,  ktorý  je vlastne  existenciálnou  metaforou „zápasu o bytie v čase a priestore“.  Je to kľúčový ideový znak Horákovej poetiky, ktorý je zakomponovaný aj do tohoto „rusínskeho kultúrneho kontextu“.  Dramaticky text sa buduje ako „kaleidoskop obrázkov zo života“, ktorý je protikladom tradičného a logicky štrukturovaného „životného príbehu“.  Objavujú sa tu fragmenty z veľkej histórie tvarované do výpovedí „učebnicových“ postáv z dejín, napríklad rakúskeho cisára Jozefa II., kancelára A. Bacha, predsedu vlády K. Tiszu, či ruského generála Paškieviča a  J. M. Hurbana. Svoj  celoživotný sen  o rusínskej identite  a ideálnej spoločnosti  musel Dobrianski „dosnívať“ v insbruckej väzenskej cele. Zdá sa,  že predstavenie malo byť ukotvené i uchopené cez napätie medzi snom (návraty hrdinu do čias detsva a mladosti, rusínske spevy a gréckokatolícky obrad) a skutočnosťou ( väzenské vypočúvanie, kontakty s politikmi a s politikou). Dobrý zámer sa však nedotiahol do finálnej podoby, lebo skutočnosť sa často menila na opisnosť alebo dokumentárnosť a tá výrazne zatienila „tajomstvo ducha“ hlavného hrdinu, ktorý sa v niektorých momentoch  takmer úplne vytratil z javiska  i  zo scény „krážov stredoeurópskej“ politiky. Všetko napovedá tomu, že došlo ku „komunikačným skratom“ medzi autorom, režisérom a protagonistom E. Libezňukom, ktorý žiaľ, nenarúšal len konkrétne scény, ale aj konečný tvar predstavenia, ktorý tak nepresiahol podobu „štandardného a trochu aj účelového „národnobuditeľského“ javiskového opusu.

 

Princove halušky

 

Mnohí Slováci ani netušili, že ich národné jedlo patrí do kategórie „kráľovských“, kým im  to nevysvetlil a dokázal rusínsky prekladateľ a dramatik V. Turok prostredníctvom  vyše 300 rokov starého cestopisu D. Speera Uhorský Simplicissimus. Tento nemecký hudobník a cestovateľ, odkrývajúc „východniarsko – rusínsky“ severovýchodný cíp Uhorska, odkryl aj tajomstvo a podstatu  nielen  „princových“  halušiek,  ale aj žinčice a borovičky.

            Dramatický text je zložený z prológu, epilógu a troch častí, ktoré sa odohrávajú v troch mestách - Kežmarok, Levoča a Sabinov. Hýbateľom a narátorom príbehov je okrem nemeckého vzdelanca  Simplicima (E. Libezňuk – na snímke) aj figliarsky Sprievodca (V. Rusiňák), ktorý ako správny Rusín vždy a  podľa situácie  mení svoju rolu i spoločenský status (gróf Tekelyi, mestský kat, zbojnícky kapitán … ). Pôvodný cestopis poslúžil autorovi len ako topografický rámec a prvotný impulz  k brilantnému rozohrániu početných anekdot a skečov. 

Poetika tohoto divadelného tvaru vychádza z prepájania  a striedania folklórnej a satirickej grotesky s prvkami ľudového karnevalu, absurdnej drámy, frašky a  komédie dell´ arte.  Komický efekt stojí na strete dvoch hodnotových  systémov: rusínsko – slovenskej prírodnosti a nemeckého racionalizmu.  Siplicima podkarpatské „móresy“  väčšinou prekvapovali, máločomu rozumel (muž terorizovaný vlastnou ženou,  preventívne stínanie hláv, antijánošíkovský slogan: bohatým brať a nikomu nedávať …  ), ale všetko si poctivo zapisoval. V tomto predstavení treba okrem vyváženej kompozície pozitívne  hodnotiť najmä  dokonalý súzvuk 

Vasil Turok: PRINCOVE HALUŠKY alebo UHORSKÝ SIMPLICISSIMUS  (Evgen Libezňuk)
Foto: archív Divadelného ústavu - Pavol Kovaľ

 

slova, scénického obrazu a hereckého gesta, ktorý do kompaktného javiskového tvaru dotiahol režisér M. Oľha.  Dramatik Turok sa ukázal nielen ako majster gagov, ale spolu s hercami aj ako majster situačnej komédie. Oceniť treba aj jeho cit pre jazykovú hru  (striedanie rusínčiny, šarištiny, maďarčiny, nemčiny,  ale aj  jazyka krčmovej vulgárnosti a zápecníckej naivity s ľudovým „filozofujúcim“ mudrovaním). Žánrovú ľahkosť rešpektuje aj vtipne a účelne vybudovaná scénografia hosťujúceho Jozefa Cillera s nezabudnuteľným  selankovito- gýčovitým úvodným obrazom Tatier jako „pupku sveta“ s pastiersko – zbojníckou kompozíciou zádumčivých  a  driemajúcich  pastierov.

 

 

Perón

 

Podobne ako predchádzajúce predstavenia aj divadelný projekt Miloša Karáska (autor, scenárista a režisér) je o hľadaní identity, ale tentokrát nie kolektívnej (rusínskej), ale individuálnej a univerzálnej. Riaditeľ prešovského DADu, Marián Marko, v predpremiérovom rozhovore poznamenal, že ide o pokus „druhýkrát vstúpiť do tej istej rieky“. Je to síce trúfalé a  riskantné, ale skutočne ide o „come-back“  výtvarníka, režiséra, autora manifestov…  
Ktorý Karásek je ten pravý?  Pýta sa v bulletine N. Lindovská a premýšľa o tom, že: „Pred desiatimi rokmi ako spoluautor prvých slovenských divadelných manifestov dej v divadle rázne, kategoricky odmietal. Dnes svoj názor modifikoval, dej „omilostil“ … “ Treba dodať, že v tomto predstavení „omilostil“ aj  pevný scenár, ktorý v minulosti spolu s Blahom Uhlárom radikálne odmietal. Ich teória dekomponovaného divadla vychádzala z poetiky postavenej na improvizácii a na absolútnej umeleckej slobode. Všetko – slovo, gesto, pohyb, scénický prvok, mizanscéna – vznikalo a zanikalo v dynamickom tvare. Realita existovala vždy len v „abnormálnych a absurdných“ kontextoch a súvislostiach ako permanentná tvorivá dielňa a nekonečný happening. Karáskov „nový“ Perón ponúka „pevnejší a disciplinovanejší“ rámec, ale  zachováva si aj znaky „starého“ Skratu (názov predstavenia z roku 1993) – intertextualita, kolážovitosť, alogickosť, grotesknosť s prvkami čierneho humoru, burlesky  a klauniády, rozličné podoby paródie i autoparódie … Podstatné je však asi to, že autor ponúkol hercom hotový text – scenár,  ktorý je interpretačne dosť náročný, ba až prešpekulovaný, takže  herci neraz  blúdili v labyrinte „slov a symbolov“. 

 

 

Dosť jasne sa ukázalo, že počas desaťročnej pauzy  vznikli medzi autorom a hercami isté komunikačné šumy a bariéry. Herakleitova téza sa teda potvrdila, ale možno, že Karáskov zámer bol celkom iný. Teda nie revitalizácia starého, ale skôr testovanie nového v staronovom umeleckom prostredí. Tých, čo môžu a chcú  porovnávať, prekvapila najmä málo presvedčivá herecká štylizácia a to, že z predstavenia sa vytratilo ono staré a jedinečné: tvorivé iskrenie v celom umeleckom tíme a rovnako aj čaro individuálnej autenticity a nezámernosti v hereckých prejavoch. Napriek tomu ponúka  Karáskova divadelná koláž v 18 obrazoch celkom príjemnú intelektuálnu zábavu tým, ktorí sa radi vychyľujú z racionálno-pragmatickej každodennosti a hľadajú excentrické obrazy bytia nabité absurdnou skepsou, čiernym humorom a tolerovanou dávkou nihilizmu.

 

(Autor je divadelný kritik.)

 


 

Príbeh v službách tanca

BALET – TO JE BAJADÉRA

BARBARA BRATHOVÁ

 


Balet SND * Ludwig A. Minkus: BAJADÉRA  * Naštudovanie Rafael G. Avnikjan a Karin Alaverdjan s použitím fragmentov z pôvodnej choreografie M. Petipu * Hudobné naštudovanie Martin Mázik * Dirigenti Martin Mázik a Pavol Selecký * Scénický a kostýmový výtvarník Jozef Jelínek * Baletní majstri – korepetítori Nora Gallovičová, Igor Holováč * Hrá orchester SND pod vedením koncertného majstra Vladimíra Havrana * V alternáciách účinkujú N. Stehlíková / A. Kršková / N. Poláková, S. Peron / V. Šimončíková, M. Blahuta / J. Dolinský ml. / R. Novitzky, J. Vasilenko, A. Kremz / A. Ducin, sólisti a zbor Baletu SND, žiaci Tanečného konzervatória E. Jaczovej v Bratislave * Premiéra 25. a 26. 4. 2003


V sezóne 2002/2003 Balet Slovenského národného divadla uviedol tri nové tituly. Posledným z nich bola Bajadéra (premiéra 25. a 26. 4. 2003) na hudbu Ludwiga A. Minkusa v choreografickom naštudovaní Rafaela G. Avnikjana a Karin Alaverdjan s použitím fragmentov z pôvodnej choreografie Mariusa Petipu na scéne a v kostýmoch Jozefa Jelínka.


 

    

Tragický príbeh lásky  bajadéry – chrámovej tanečnice Nikie, bojovníka Solora a Gamsatti, dcéry radžu, je vďačnou témou pre veľké baletné plátno s dominujúcou technikou klasického tanca. Táto informácia z bulletinu presne charakterizuje v skratke to, čo Bajadéra divákom ponúka. Veľký, výsostne klasický balet s nesporne vďačnou témou lásky, zrady a nenávisti.

 

Baletný príbeh je inšpirovaný dielom Šakuntala staroindického básnika a dramatika Kálidása. A hoci je jeho výpoveď nadčasová, nie je to zrovna fabula, o ktorú v tomto predstavení ide. Dej je skôr iba niťou, ktorá spája vrcholné tanečné kreácie vyžadujúce si absolútnu technickú bravúru, interpretačnú zdatnosť, presnosť, gráciu gest, aby dokonale vyznela noblesa klasického baletu. V tomto zmysle ja Bajadéra skutočnou lahôdkou pre labužníkov vyznávajúcich v balete klasiku v  pravom slova zmysle.

 

Výtvarník Jozef Jelínek obliekol tanečníkov do spektra pastelových farieb. Kostýmy majú typický orientálny strih i charakter, prepych reprezentujú a demonštrujú lesklé, prevažne „zlaté“, detaily. Týmito detailami autor kostým ozvláštňuje, definuje a dodáva mu ducha elegancie.  Je adekvátne výpravný, nie však prehnane prezdobený. To isté sa, žiaľ, nedá tvrdiť o scéne, ktorá je síce principiálne riešená jednoducho, ale v konečnom dôsledku vyvoláva rozpaky. Tvoria ju vždy vďačné šály čiže ľahké plochy spúšťaných plátien, kreslené, respektíve maľované, pozadie a na rozčlenenie priestoru a vymedzenie interiéru použité ľahké plošné konštrukcie, akési dekoratívne ozdobné mreže so štylizovanými orientálnymi architektonickými detailami, raz v ploche perforovanými, častejšie však maľovanými. Motív fragmentu „oslího hřbetu“ či palmového listu je zmnožený, opakovaný a načrtnutý s ľahkým maliarskym gestom. Farebné kombinácie, viac však tie kompozičné, pôsobia často neštýlovo, prehnane a vizuálne chaoticky. Pomerne lapidárne a prvoplánovo je riešený ohník na Slávnostiach ohňa, komicky vyznieva aj umelý papagáj pri Tanci papagájov v rukách tanečníc. Bez týchto popisností by scéna vizuálne vyznela čistejšie, najmä v prvom dejstve,  prezdobenejšom než druhé, v ktorom hrá čistota tanca i výtvarného prejavu prím. Kontrastne neprehľadný vizuálny atak sa odrazí aj v prvom obraze – Sviatok ohňa – v prejave tanečnom. Obraz je zdĺhavý, neprehľadný, viac pantomimický než tanečný, opakované gestá protagonistov vyznejú naivne, popisne, ale predovšetkým nudne. Ak však opomenieme tento trochu rozpačitý začiatok, máme následne šancu vychutnať si to, čo nám, divákom, baletný súbor SND v bulletine k tomu predstaveniu  jednoznačne sľuboval.

 

Bajadéra je balet v dvoch dejstvách a štyroch obrazoch s epilógom. Prvý obraz sme už spomenuli. Druhý obraz  sa odohráva v  izbe v paláci Radžu a tretí obraz na nádvorí paláca – tu sledujeme zasnúbenie Gamsatti so Solorom, ktoré je reprezentatívnou prehliadkou tanečných variácií v interpretácii Nikie, Gamsatti, Gamsatti a Solara (párový tanec); sóla Zlatého bôžika na jednej strane a skupinových tancov fakírov, kňažiek, kňazov a vojakov na strane druhej. Tanečnou „parádou“ doplnenou o elegantný tanec so šálom, vejárom, hravý tanec s papagájom a temperamentný Indusský tanec. Skutočnou pastvou pre oči je však biele Kráľovstvo tieňov v druhom dejstve, kde gesto má váhu vánku, špičkový krok charakter éterických víl, a to všetko sa tancuje v našuchorených škrobených tutu, v temnom opare nočných tieňov a tajomného ticha. 

 

Nikoleta Stehlíková v úlohe Nikie prezentovala dokonalé  tanečné majstrovstvo v celej jeho barvúre a krehkosti. Každý detail gesta i kroku cíti, každý má svoju technickú logiku i estetický výraz. S postavou je vnútorne stotožnená  a mám dojem, že je to zatiaľ vrcholné „číslo“ jej tanečnej kariéry, na ktoré si počkala (či ono počkalo na ňu ?)... Nina Poláková je generačne i skúsenosťami posunutá inde, ale v stvárňovaní  Nikie je  rovnako oduševnelá i precízna, možno menej herecky prirodzená, hoci tanečne rolu zodpovedne naštudovala. Solor je v interpretácii Jozefa Dolinského  ml. opäť jedným z jeho baletných „princov“, ktorý divákov neočarí, ale ani nesklame, pretože umelec si udržiava svoj tradičný tanečný aj herecký štandart. Jeho alternant v postave, mladý Roman Novitzky má zjavne pred sebou sľubnú perspektívu. Solora zatancoval presvedčivo, aj keď  vo výraze mal od prirodzenosti ďaleko. Výrazná vyumelkovanosť sa mu však ešte dá  veľkoryso „odpustiť“. Gamsatti Sandry Peron má niekoľko výrazových „citových“ polôh popri tanečnej dôstojnej elegancii. Peronova ju interpretuje tak, že zahŕňa noblesu, inteligentnú hrdosť i odmietnutú pokorenú ženskosť. Gamsatti Viktórie Šimončíkovej je tanečne suverénna, ale herecky pomerne nesympatická. Šimončíková je stvárňuje ako ženu viac nervnú, zlostnú až hysterickú, než nešťastnú.

Okrem zdarne zvládnutých zborových scén stojí za zmienku výrazná postava Zlatého bôžika, ktorého diváci môžu vidieť až v štyroch alternáciách. Žiaľ, ja som opakovane videla iba Andreja Kremza, pričom v každom z predstavení bol zjavne iný. Jedno zvládol mimoriadne slušne, v druhom mal menej šťastia ako na tanečný , tak i na výrazový prejav.

 

Bajadéra je jedným z ďalších klasických baletov v repertoári Baletu SND, ktorý má všetky predpoklady na to, aby vždy historickú budovu dostatočne zaplnil divákmi. A pri tomto konštatovaní mi nedá nespomenúť nekompromisný výrok významného anglického kritika Clive Alexandra Barnesa, ktorý si možno prečítať v bulletine: „ Nepáči sa Vám Bajadéra, nemáte rád balet“.  Prečo? Pretože BALET - to je Bajadéra.

 

(Autorka je historička umenia a divadelná kritička.)

 


 

BAJADÉRA S MLADOU KRVOU

PAVOL JURÁŠ

 


Na konci divadelnej sezóny 2002/2003 som navštívil jednu z mála repríz v apríli odpremiérovanej  baletnej inscenácie Bajadéra Baletom SND. Predstavenie bolo o to zaujímavejšie, že v titulných rolách, v choreografii Rafaela G. Avnikjana a Karin Alaverdjan (podľa M. Petipu) sa predstavili čerství absolventi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej. Prekrásne kostýmy Josefa Jelínka si teda obliekli Nina Poláková ako chrámová tanečnica Nikia a Roman Novitzky ako Solor.


 

    

Bajadéra patrí k tým titulom z klasického tanečného repertoáru, ktoré stoja a padajú na tanečných výkonoch troch účinkujúcich v hlavných postavách a dámskom zbore. Choreografické nuansy sú väčšinou minimálne, pretože základ naštudovania tvoria dochované poznámky legendárneho petrohradského baletného mága Mariusa Petipu. Avnikjanovi sa podarilo dostať do svojej inscenácie diela špecifickú náladu a vyvarovať sa úskalí, ktoré pri prvom uvedení a neznámom titule na bratislavskej baletnej scény, hrozili. Triezvo a zároveň s pietou vystaval akademickým baletným slovníkom tanečné čísla, ktoré vrcholia bielym dejstvom – Kráľovstvom tieňov. Oporou mu bol výtvarník Josef Jelínek, ktorý exotiku príbehu a hudby vybavil vizuálnou poetičnosťou obrazu v scénickom riešení a kostýme.

 

Nikia je postava, ktorá kladie obrovské nároky aj na javiskovo komplexne zrelú a skúsenú tanečnicou. Nina Poláková v nej dokázala, že ňou už je. Jej výkon bol premyslený a prepracovaný. Od prvého výstupu bola stotožnená s Bajadérou - z jej výrazu a giest bolo cítiť, že vie, že sa jej láska skončí tragicky. Je chrámovou tanečnicou bez úsmevu, tragicky zamilovanou, hlboko ľudsky poznačenou ženskou bytosťou predurčenou k utrpeniu. To sa napĺňa v scéne zásnub, keď musí tancovať milovanému Solorovi a jeho snúbenke Gamzatti. Svoj tanec tancuje v tragickej špirále spolu s tklivým sólom violončela, s ktorým stúpa k vlastnej katarzii a odpusteniu zrady. Prekonáva žiaľ a sype zásnubné kvety. Jej smrť je logickým vyústením Polákovej mlčanlivého smutného nenaplnenia túžby po láske. Smrť v podobe jedovatého hada vysušuje slzy z jej krásnych čistých očí.

 

V druhej polovici inscenácie je nádherným tieňom, bielou dušou Solorovej milovanej Nikie. V dlhých vláčnych pózach s pokojom a zároveň trýzňou blúdiacej duše, tancuje očistný tanec so Solorom. Jej život sa napĺňa až v závere, keď jej duša splýva s dušou milovaného muža. 
Poláková má part obdivuhodne herecky vypracovaný, tanečne zvládnutý, hoci miestami bola na javisku trochu neistá. Malé zakolísania a nepresnosti v detailoch, tieto drobné chyby krásy, ktorých sa dopustila pod vplyvom trémy, však neubrali na pôvabe jej arabeskám a skokom, ktoré harmonicky na seba naväzovali, a ktoré sme nevideli od čias skvelej Nory Gallovičovej. Je len otázkou času, kedy táto krehká balerína zažiari ako primabalerína Baletu SND.

 

Roman Novitzky, ďalší z mladých slovenských baletných talentov, v brilantnosti prevedenia druhej z hlavných postáv baletu možno trochu zaostal za Polákovou. Aj on však vie, čo jeho rola potrebuje a o čom hrá. Jeho boj s neľahkou postavou Solora, v tanečnej aj hereckej zložke, je viac než úspešný. Pantomíma je usadená, zvládnutá, z jeho mladej tváre vieme prečítať všetko, čo cíti Solorova duša a pre čo bije srdce. Tento mladý tanečník má nádherne pružné svalstvo, disponuje veľmi ľahkým a dlhým skokom, výbornou prácou nôh a vysokou pološpičkou, na ktorej točí svoje piruetty. Je istý v partnerskom tanci, správne cíti rytmus hudby a vie strhnúť diváka mladíckou náruživosťou a oduševnením, s ktorým sa v plnom nasadení vkladá do role. Jeho Solor má mnoho skvelých miest. Prekvapuje najmä zrelým výrazom; naivita prvej lásky, jej čistota a krehkosť, potom ťažké vytriezvenie z konania, ktoré si ani poriadne neuvedomuje, jeho dopad; v duševnom rozpore, kedy vyberá medzi dvoma ženami. Jeho vznešené držanie tela vyniká v riasených plášťoch výtvarníka Jelínka. 

 

Novitzky postavu vedie k strhujúcemu dramatickému finále v epilógu, keď omámený ešte pôsobiacou drogou vidí v útrobách svojho srdca tieň Nikie, sa vzpiera radžovi a Gamzatti. Už je však neskoro, zväzok musí byť spečatený. Jeho grand jeté s Gamzatti (tancovala ju Viktória Šimončíková) akceleruje s jeho poznaním, že práve ona zavraždila hadom Bajadéru, aby si ho mohla privlastniť. Vtedy tento mladý a krásny chlapec úplne dospieva v muža a smrť prijíma ako trest za svoje konanie a ako jediné východisko života, ktorý stratil zmysel. Je len otázkou času a správneho vedenia, kedy sa talentovaný R. Nowitzky priradí k veľkým menám slovenského baletu (Radačovský – Dolinský – Lazík –Blahuta).

 

A na záver svojho príspevku o nových tvárach v súbore Baletu SND by som rád pripomenul ešte jedno meno – Andrej Kremz. Je spolužiakom Polákovej a Novitzkého. V Bajadére excelentne tancuje Zlatého bôžika. Počiatočnú neistotu dokázal sebavedome pretaviť v pôsobivú ukážku svojho tanečného umenia.

 

V Bajadére sa popri hlavných sólistoch veľmi nevýrazne predstavili Juraj Vasilenko ako Brahman a ešte nevýraznejšie a šedivejšie pôsobili Simona Bartošková ako Pestúnka a Ľudovít Čonka ako Radža. Naopak nádherný, čisto štýlový, výkon podal dámsky zbor, za čo jej členkám patril náš obdiv a poďakovanie. Vo variáciách a ďalších tanečných číslach vynikla najmä Klaudia Bitterová a Michaela Mlejová, veľmi muzikálne a štýlovo precízne tanečnice. K celkovej kvalite predstavenia prispel aj orchester farebne a presne rytmicky hrajúci pod taktovkou Martina Mázika.

 

Bolo príjemným zážitkom nechať sa unášať predstavením, v ktorom sme videli s plným nasadením tancovať viacerých mladých a talentovaných ľudí. Ich tanec bol výzvou aj volaním po pokoji a harmónii. Ich odhodlanie popasovať sa s krkolomnými partmi bolo sympatickou metaforou a kontrapunktom voči niekedy až do neba volajúcim úbohým výkonom pánskeho zboru. Ich najväčší vklad bol v pokore, s ktorou slúžia tancu, ktorý si zvolili pre svoj život. A posledným milým prekvapením večera bolo vypredané hľadisko v historickej budove SND. To svedčí o skvelom ťahu dramaturgie a výbornej štýlovej a precíznej práci Rafaela G. Avnikjana nielen ako choreografa a režiséra, ale aj baletného majstra.

 


(Autor je študent JAMU. Príspevok si môžete prečítať aj na web stránke Balet.cz venovanej baletnému umeniu v Čechách.)

 


 

HÁČKOVANÝ VEČER SLOVA A HUDBY

TERÉZIA URSÍNYOVÁ

 


Pod názvom Háčkovaný rok ponúkol priaznivcom šansónov Tomáš Písecký a jeho agentúra Slovkoncert s. r. o. - v spolupráci so Štúdiom 12 (na Jakubovom námestí v Bratislave) - druhý z cyklu štyroch hudobno-slovných programov Milky Došekovej (19. júna). Večery sú koncipované ako spomienky na priateľov a spolupracovníkov, ktorí Milku Došekovú sprevádzali počas jej hereckej, recitátorskej a speváckej kariéry. Program je „hačkovaný“ metaforicky aj ozajstne: malou čipkou, prilepenou, žiaľ, na dvojzmyselnom prostoľudovom veršíku v bulletine. 


 

    

Počas programu Háčkovaný rok sa spievalo a recitovalo na výtvarne štylizovanom a viacerými fotografiami umelkyne, ktoré nás uvádzali do spomienok na jej detstvo, mladosť i zrelý vek, dotvorenom javisku.
Milka Došeková – ako hlavná protagonistka večera – zostavila svoj program z fragmentov a z celých básní slovenských poetiek, zo slovenských, moravských, rusínskych a ruských ľudových piesní, no najmä zo šansónov na texty slovenských a českých básnikov i skladateľov (až na ukážku z tvorby B. Okudžavu). Ak Ida Kelarová – hosť v druhej časti koncertu - zosobňovala v programe nespútanosť, Milka Došeková nám pred očami „tkala“ krehkú poéziu života i smrti s tými najjemnejšími vzormi. Pri interpretácii nostalgickej alebo šantivej ľudovej piesene rovnako ako pri umelých šansónoch z dielní J. Filipa, D. Ursinyho a E. Gnotha. Jej porozumenie pre slovo, štýl - a príjemný hlas sa spojili do účinku v takmer dvadsiatich kontrastných obrazoch. Výborným partnerom jej bol na javisku pohotový klavirista a skladateľ Egon Gnoth – autor viacerých sugestívnych šansónov. 

 

Máme dve špičkové šansoniérky zrelej generácie – jedna žije v Prahe, druhá v Bratislave. Obe sú odlišné: Hana Hegerová reprezentuje viac expresívny šansón, Milka Došeková poetický, krehkejší, vypracovaný do detailov slova i hudby, čo potvrdzovala aj počas koncertu. K nemu mám len jedinú pripomienku: umelkyňa i dramaturgia by mali do budúcnosti zvážiť dĺžku podobného programu – kvôli divákom, ktorí ho sledovali v neklimatizovanom, nekoncertnom priestore Štúdia 12.

 

Milka Došeková si tentokrát pozvala ako hosťa do svojho recitálu rómsku skupinu Cigánska krv, ktorej základ tvorí česká speváčka a klaviristka Ida Kelarová (sestra známej Ivy Bitovej) a spevák - gitarista Romano Rat. Ida Kelarová zdedila muzikantský talent po svojich predkoch, no určite ho zveľadila aj ďalším poznaním. Dnes učí v Čechách spev a vedie vokálne kurzy, na ktorých aplikuje jedinečný spôsob svojho tvorenia tónu. Pravdupovediac neviem, či je to vôbec možné. V jej prípade ide totiž nielen o obrovský, nádherne zafarbený hlas, ale o celkovo spaľujúci prejav, ktorý je poznačený rómskym korením a soľou. Korenie dodáva jej umeniu jedinečnú arómu - a soľ páli, spolu so slzami, ktoré sa pri speve tejto dámy folkovej scény nevdojak kotúľajú dolu tvárou. 

 

Hneď v úvodnej v rómskej piesni Jaj, mamička moja nadchla poslucháčov nielen veľkým hlasom, ale najmä ich vtiahla do sveta rómskej hudby vo svojej autorsko-interpretačnej úprave (s vlastným klavírnym sprievodom). Vulkanizujúcim prejavom a sugesciou osobnosti očarila aj v prídavku, v ktorom dokázala, že krásna Rómka jej kalibru si robí s mužmi čo chce – hoci sú z radov poslucháčov... Za gitarového sprievodu Romana Rata a dvoch ďalších talentovaných mladých rómskych speváčiek zazneli v interpretácii Idy Kelarovej v tejto časti večera aj ďalšie pekné piesne.

 

Slovkoncert a Štúdio 12 nám vo všedný deń pripravili sviatok slova a hudby, ktorý sa dotkol sŕdc azda všetkých prítomných. A bola ich plná sála...

(Autorka je muzikologička.) 

 

 
 

© Všetky práva sú vyhradené. Textové a obrazové materiály uverejnené na stránkach Teátra možno ďalej šíriť iba na základe písomného súhlasu redakcie.

 

Komerčné preklady z angličtiny a do angličtiny

Komerčné preklady z angličtiny a do angličtiny